КЛИЕНТИ

Нашите клиенти

Општина Старо Нагоричане
Општина Теарце
Општина Куманово
Општина Карпош
Општина Сопиште
Општина Струга
Општина Охрид
Општина Радовиш
Општина Демир Капија
B.A.R ECE Скопје
Здружение за одржлив развој и соработка „АЛКА“ Скопје
Греењемонт Скопје
Електрометал – ПИМ Дооел Тетово
Друштво за градежништво и услуги „Диал Инженеринг“ Скопје
Друштво за градежништво, инжинеринг и промет „Фундамент“ Скопје
ДПТУ Атмик – Тетово
„Анол Импекс“
Друштво за градежништво и трговија „Високоградба“ ДООЕЛ Радовиш

Каде сме граделе